top of page

รุ่นตั้งพื้น | แขวนเพดาน

รุ่นนี้เป็นเพียงรุ่นเดียวในโลกที่สามารถจะติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นและแบบแขวนเพดาน รุ่นสุดยอดคุ้มค่า คงทน และดูแลรักษาง่ายต้องรุ่นตั้งแขวนเท่านั้น

bottom of page