ประกวดการออกแบบมาสคอต Tasaki Air MASCOT CONTEST ภายใต้แนวคิด  ‘นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ’

พฤหัส 10 สิงหาคม 2560 8:00 น.

Tasaki Air MASCOT CONTEST

Tasaki Air ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต ในโครงการ ‘Tasaki Air MASCOT CONTEST’ ภายใต้แนวคิด ‘นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ’ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุและการศึกษา

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

1. ออกแบบ สัญลักษณ์ประจำบริษัทแอร์ ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ภายใต้แนวคิด นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ

2. สามารถออกแบบได้ทั้งแบบดราฟลงสีในกระดาษ และโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์โดยแนบไฟล์ดิจิตอล JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ขั้นต่ำที่ 800*800 px และไฟล์ AI (ถ้ามี)

3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเพียงรางวัลเดียว

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา (ถ้ามี) และบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและตัดสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล และทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทาง Tasaki air สามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่หรือปรับแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นของทางบริษัทฯได้ ดูรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.facebook.com/Tasakiair หรือ  www.tasaki.co.th

7. ส่งผลงานพร้อมแบบตอบรับได้ที่ Google Form 

https://goo.gl/forms/JzlOIAKFrVibE6ax1

8. ผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับ / ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดทุกประการ

 

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณาผลงาน

 • แนวคิดการออกแบบ

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • การสื่อความหมายเหมาะสม

 • สามารถใช้งานได้จริง

 

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้บริหารจาก บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการออกแบบ

 • บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิด ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมมอบลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ MASCOT ทั้งหมด ให้แก่ทาง ทาซากิ  โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลัง

 • การดำเนินการและการตัดสินขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการและการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการประกวด

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2560

เปิดโหวตผลงาน ผ่านทาง Tasaki Air facebook fanpage วันที่  11 กันยายน 2560

ปิดโหวตผลงาน วันที่ 20 กันยายน

ประกาศผล วันที่ 25 กันยายน 2560 ทาง www.m-channel.com/mascotcontest.php

รางวัลการประกวด

มีทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัล มูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

และสิทธิ์ในการเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Tasaki Air ในด้านของ Mascot เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

รางวัล Popular vote 

เงินรางวัล  5,000 บาท   และของรางวัล มูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

*พิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเสิศทาง Facebook

  Tasakiair จัดจะทำสกู๊ปพิเศษของผู้ชนะเลิศการประกวดและเผยแพร่ทางช่อง M Channel

**รางวัลชนะเลิศ ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

***รางวัล Popular Vote ตัดสินจากการโหวตจากบุคคลทั่วไป ผ่านทาง Facebook Tasaki Air

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่เข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ทางผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

 • สิทธิ์ในการเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Tasaki Air หมายความว่า ผู้ที่ชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะร่วมงานกับ Tasaki Air ในการออกแบบ สร้างสรรค์ Mascot เพิ่มเติม และการออกแบบ Mascot ในการใช้ในงานต่างๆ เช่น การออกแบบ Mascot suit up การออกแบบ LINE Creator stickers และอื่นๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ Mascot หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโปรดติดต่อผ่านอีเมล์, inbox fanpage

หมายเหตุ

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของช่อง Tasaki ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้

2.ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการ

3. วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการจะนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/Tasakiair

marketing@bitwise.co.th