บริษัทในเครือบิทไว้ส์กรุ๊ป เป็นองค์กรต้นแบบโครงการวัดสร้างสุข "CSR โลกแห่งสัปปายะ"

พนักงานเข้าร่วมจำนวน 167 คน (รถบัสจำนวน 3 คัน และรถยนต์ส่วนตัว 6 คัน) ไปสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยระบบ 5ส ที่วัดบางปลากด รังสิตคลอง 14 จังหวัดนครนายก เป็นการนำความรู้ 5ส ไปเผยแพร่แก่ชุมชน และถวายความรู้ 5ส แก่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์

สถานที่สะอาด สะดวก อย่างที่ว่าวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags