พิธีมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019

ขอแสดงความยินดีแก่ บริษัทไทย ทาซากิเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวัลพระราชทานSMEs Excellence Awards 2019 เป็นรางวัลการันตีความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันและสนับสนุน SMEs ไทย ให้มีศักยภาพ มีความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มั่นคง แข็งแรง อย่างยั่งยืน ต่อไป

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic