ยินดีต้อนรับบริษัทไฮ-เทคเยี่ยมชมระบบ Lean ของโรงงาน

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับบริษัทไฮ-เทค เข้าเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki เนื่องจากทางบริษัท ไฮ-เทค ได้มีเข้าร่วมชมการประกวด Thailand Lean Award 2019 และทาง บริษัท BITWISE ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1 ซึ่งทางเรามองว่าเป็น Best Practice ในการนำเครื่องมือของลีนมาใช้ได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการเยี่ยมชมโรงงาน (Lean Management System)

- การลดระยะเวลาการผลิต (Lead Time Reduction)

- ระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)

- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Team Member Engagement)

Featured Posts
Recent Posts