ASHRAE Technical Seminar #3 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3

เรื่อง มาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวและการนําเทคโนโลยี แบบจําลองสารสนเทศของอาคารมาวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับอาคารที่พยายามลดผลกระทบในเชิงลบ ต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และให้ความสําคัญต่อการทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร โดย บริษัท ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีคุณอุทัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการในสมาคมวิศวกรรม ACAT และ ASHRAE ซึ่งได้เข้าร่วมสัมนาวิชาการครั้งนี้ ร่วมถึงจัดบูธเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอำนวยความสะดวกภายในอาคารอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags