โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จากโครงการ'ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม' มาให้ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561 เพื่อให้ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยทางสำนักงานประกันสังคมได้จัดวิทยากรมาบรรยายความรู้ในเรื่อง กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่จะได้รับ ตลอดจนให้บริการด้านสุขภาพอนามัยโดยสถานพยาบาลประกันสังคมจัดแพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขไปให้ความรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคว่า การดูแลช่องปาก หรือ อันตรายจากโรคอ้วน และหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ณ สถานประกอบการ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us