ต้อนรับบริษัท แพน ไท-คูณ จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท แพน ไท-คูณ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ของบริษัทฯในส่วนของพื้นที่การผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบ, อิเล็คทรอนิกส์, โรงคอยล์และส่วนพื้นที่สำนักงานเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags