ทาซากิเปิดบ้านต้อนรับเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ทาซากิต้อนรับทีมผู้เข้าร่วม ทั้งทีมงานหจก.บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส, อาจารย์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา, อาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.พระนครศรีอยุธยา และคู่ค้าจากร้านต่างๆ ในจ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดจำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้ในองค์กรในด้านการขายสินค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรในองค์กร ภาคเอกชน คู่ค้า และภาครัฐที่มีบทบาทในการทดสอบระดับฝีมือช่างในระดับต่างๆ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags