ทาซากิต้อนรับบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส และเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags