ต้อนรับกลุ่มนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ดูงานเครื่องปรับอากาศ 5ส และ TPS