ทาซากิ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า "Ship Tech IV Exhibition"

ทาซากิร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยกองทัพเรือเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย (การหารือทวิภาคี พิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ AMNEX การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ ๑๑ การสวนสนามทางเรือนานาชาติพาเหรดทางบก การสาธิตปฏิบัติการทางเรือ การฝึกทางทะเลของเรือรบต่างประเทศ และการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔) โดยการจัดแสดงนิทรรศการฯ จัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition and Convention Hall) Royal Cliff Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต จัดแสดงด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบอำนวยการรบ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียมภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ตลอดจนการสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง การเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐ แนวคิดในการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของการ ต่อยอด และพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Development Eastern Economic Corridor) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การแสดงคอนเสิร์ต การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนและเศรษฐกิจ แสดงศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน โดยนำเสนอการแสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags