ทาซากิต้อนรับช่างแอร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้อนรับกลุ่มช่างแอร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนประมาณ 17 คน เข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags