นักศึกษาปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และรับการอบร

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ต้อนรับกลุ่ม นักศึกษาปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวนประมาณ 42 คน เข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรและการศึกษาปริญญาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts