ทาซากิแอร์ เข้ารับการตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทบิทไว้ส์ เข้ารับการตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 โดยกรรมการจาก Thailand 5S Award 2017 นำโดยประธานคณะกรรมการ 5ส คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ และคณะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนะแนวทางการตรวจประเมิน โดยมีการนำเสนอผลกิจกรรมดำเนินงาน จุดเด่น นวัตกรรม การนำเสนอผลงานปรับปรุงจากข้อเสนอแนะรอบแรก ตรวจห้องผู้บริหาร และพื้นที่ ณ จุดปฏิบัติการ โดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ โดยผลคะแนนจะออกมาวันที่ 6 ตุลาคม เป็นลำดับถัดไป

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags