ต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัทกังวาล โพลีเอสเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

คณะจากบริษัทกังวาล โพลีเอสเตอร์ จำกัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เข้าฟังบรรยายเรื่องคุณภาพ 5ส กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานมากที่สุด

รวมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจรและโรงคอยล์ โดยเยี่ยมชมทั้งหมด 2 โรงงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags