ชมรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (คพอ.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

ต้อนรับสมาชิกชมรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ สังกัด สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 40 คน นำโดยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ เข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts