ตัวแทนและคณะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าอบรมและเยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

คณะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) จำนวน 27 ท่านได้เข้าฟังบรรยายภายใต้แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจรและห้องปฏิบัติการทดสอบ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ Tasaki Training Center รวมถึงคลังสินค้าเเละไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic