สัมมนาความรู้เครื่องปรับอากาศทาซากิ

" บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด " จัดอบรมสัมมนาความรู้เครื่องปรับอากาศทาซากิสำหรับตัวแทนตัวจำหน่าย

" หจก.เจริญเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส และ ร้านพันธ์เจริญเซอร์วิส " จำนวน 92 ท่าน ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี จ.จันทบุรี วันที่12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้เทคนิคการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศทั่วไปและ Solar Hybrid Air Inverter ในเครื่องปรับอากาศ โดยมีวิทยากรของทางบริษัทได้ให้ความรู้ในเรื่องระบบการทำงานของ แอร์ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของแผง Solar Hybrid เบื้องต้น และเพิ่มเติมเทคนิคการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่รับฟังการอบรม ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศ Tasaki สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านหลักสูตร Tasaki Solar Hybrid Air Conditioner, Split Type System, Installation and Maintenance Course


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags