ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์

วันที่ 27 ต.ค.63 ที่ผ่านมา นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วและบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

ว่าสืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และบริษัท ไทย ทาชากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเข้าสู่การรับรองความรู้ความสามารถซึ่งจะได้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงโครการความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศขึ้น และทั้งนี้ทางบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและเครื่องมือให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว มูลค่า 200,000 บาท

#โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้

1.) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.) บูรณากาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่

เครื่องปรับอากาศและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.) ร่วมกันสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศให้กับ นักศึกษา แรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ

4.) ร่วมกันส่งเสริมให้ช่างเครื่องปรับอากาศได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

5.) ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายช่างเครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ครอบคลุมในเขตภาคตะวันออก

6.) ร่วมกันส่งเสริมช่างเครื่องปรับอากาศให้มีแหล่งงานสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

7.) ร่วมกันประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags