top of page

ยินดีต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน จากคณะชมรมช่างแอร์เงินล้าน เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน จากคณะชมรมช่างแอร์เงินล้าน มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมโรงงานผลิตและอบรมความรู้ด้านงานผลิตภัณฑ์โซลาร์โดยวิทยากรของทาซากิ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยสถานการณ์COVID-19 โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลก่อนเข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรม


Comentários


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page