top of page

ยินดีต้อนรับคณะสำนักงานคดีอัยการสูงสุด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต้อนรับคณะสำนักงานคดีอัยการสูงสุด เข้าเยี่ยมชมโรงงานและบรรยายความรู้จากวิทยากรของบริษัท ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และด้านงานซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยสถานการณ์COVID-19 โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลก่อนเข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัย


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page