top of page

ยินดีต้อนรับคณะลูกค้าหจก.พี.เอ็ม.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2020 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตอนรับคณะลูกค้าหจก.พี.เอ็ม.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2020 เข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะพูดการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของบริษัท ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และด้านงานซ่อมบำรุง ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยสถานการณ์COVID-19 โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลก่อนเข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page