top of page

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎชัยภูมิ เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะพูดการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของบริษัท ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และด้านงานซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยสถานการณ์COVID-19 โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลก่อนเข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมComments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page