top of page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้อง Auditorium บริษัท ไทย

ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมาย และกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค “ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นสัญญาณบวกที่ภาคเอกชนสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงขอให้มั่นใจว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อกลับไปสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบกิจการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม

ให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 25 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565 ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบไฮบริดและงานเซลล์แสงอาทิตย์

การซ่อมบำรุง การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดได้อย่างปลอดภัย และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่กำลังแรงงานผู้รับการฝึก ส่วนแผนการฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะทำร่วมกันคืออบรมให้กลุ่มเป้าหมายเป็นช่างของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายและช่างที่สนใจ โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สระแก้ว ชลบุรี และเชียงใหม่ เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 25 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน) ร่วมจัดหากลุ่มเป้าหมาย เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึก และวิทยากร หน่วยงานของกรมให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม ร่วมจัดหากลุ่มเป้าหมาย วิทยากรฝึกอบรมภายหลังจากมีการพัฒนาบุคลากรฝึกแล้ว และดำเนินการจัดฝึกอบรม และออกวุฒิบัตรร่วมเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และในวันนี้ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มอบเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 32 ชุด รวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต จำนวน 10 ชุดต่อแห่ง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จำนวน 2 ชุด รวม 32 ชุด สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 และร่วมกันมอบวุฒิบัตรให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 25 คน อีกด้วย


Комментарии


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page