top of page

คณะลูกค้าสาขาภาคตะวันออกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตอนรับคณะลูกค้าจากสาขาภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะพูดคุยด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ท่าน โดยมีการแนะนำสินค้าของทาซากิและการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของบริษัท ด้านงาน เทคนิคซ่อมบำรุงแอร์ขนาดเล็ก และความรู้เรื่องไฮบริดโซลาร์ อีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีมาตรการด้านความปลอดภัย สถานการณ์COVID-19 มีพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลให้ก่อนเข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags
bottom of page