News | ข่าว

November 9, 2019

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2562 ที่ผ่านมา ทาซากิได้ร่วมสนับสนุนแจกน้ำดื่มจำนวน1200 ขวด ภายในงานวิ่ง  

The sunset run 2019 ณ อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ่างเ...

October 29, 2019

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ " มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  จำนวน 42 ท่าน  ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบLean  ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรร...

October 25, 2019

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " คณะ หจก.เอส.เค.เค.ดราก้อน " จำนวน 10 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมติดตั้งVRF ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผล...

October 25, 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่่ผ่านมา ทาซากิยินดีต้องรับ " ศูนย์พัฒนา นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ Strategy Innovation Development Center " จำนวน 60 ท่าน ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบ 5ส. ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภั...

October 24, 2019

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " ลูกค้าจากประเทศ ศรีลังกา " เข้าเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง...

October 24, 2019

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่่ผ่านมา บริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด จำนวน 15 ท่าน ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบLean ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพ...

October 24, 2019

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ตามที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทาซากิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดย บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลการทดสอบมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน ๙ คนดังนี้

October 19, 2019

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าอบรมโครงการใน

“ หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน ” Lean Supply Chain Transformation และ

ทางบริษัทได้นำเสนอผลงานการเปลี่ยนขององค์กร โดยการนำความรู้จากการอบรม Lean Supply Chain Transform...

October 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด " เข้าเยี่ยมชม

โรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิ...

October 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ นักศึกษาสารพัดช่างน่าน  ที่ได้เข้ามาฟังการแนะแนวสถานที่ฝึกงานพร้อมเซ็นสัญญามอบตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและอธิบายกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัทให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบและทางบริษัทได้นำคณะอาจารย์...

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts โพสต์ล่าสุด