top of page

เครื่องปรับอากาศแขวนในฝ้า

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในฝ้าและต่อออกมาเพียงช่องลม

ซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นตัวเครื่องปรับอากาศ และทำให้ดูเสมือนว่าห้องนั้นใช้ระบบ

เครื่องปรับอากาศกลางทั้งๆที่เป็นระบบแยก ทำให้ดูแลรักษาง่าย

bottom of page